stypendia
„Wystartował projekt stypendialny dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych.
Wartość projektu sięga ponad 24 mln zł.
Praktycznie wszyscy uczniowie szkół zawodowych w Województwie (ok. 3200 uczniów) którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają średnią z przedmiotów zawodowych co najmniej 4,5 będą mogli otrzymać stypendium.
Stypendium będzie wypłacane w wysokości 600 zł przez 10 miesięcy – w sumie 6000 zł, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1 000 zł miesięcznie, wypłacana przez 10 miesięcy, łączne 10 000 zł. Uczniowie będą mogli przeznaczyć te środki na pomoce naukowe, kursy czy szkolenia.
W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
W ramach projektu dla każdego ucznia przygotowany zostanie Indywidualny Plan Rozwoju zawierający co najmniej:

  • profil ucznia,
  • cele do osiągnięcia w związku  otrzymanym stypendium,
  • wydatki, jakie Stypendysta zamierza ponieść w ramach stypendium,
  • zasady oceny postępów ucznia, dla którego jest sporządzany.

 
– To bardzo ważne żeby wspierać zdolną młodzież. Bo dzięki takim młodym pełnym pasji ludziom nasz region może się zmieniać na lepsze. Mam nadzieję, że to wsparcie pomoże stypendystom rozwijać swoje pasje i talenty – powiedział Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.
– Wypracowana kwota pozwoli na wsparcie dużej grupy młodych ludzi. Gratulacje dla wszystkich uczniów za ich trud i pracę włożoną w osiągnięcie sukcesu oraz dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, rodziców i opiekunów za wsparcie i motywację – powiedziała Joanna Skrzydlewska, członek zarządu województwa łódzkiego.
JS”